لیست ثبت اختراعات

2014-02-03شمارثبت:1362188سیستم تولید آب یونیزه
2013-08-19شماره ثبت:1299687سیستم تولید آب یونیزه
2011-11-15شماره ثبت:1085577شیر خاموش اتوماتیک برای فیلتر تصفیه آب یونیزه شده
2011-09-27شماره ثبت:1069855سیستم آب یونیزه شده و فیلتر تصفیه آب آن با عملکرد تشخیص فیلتر اصیل
2006-12-21شماره ثبت:0662595مولد آب یونیزه
2006-03-02شماره ثبت:0558936دستگاه سیگنالینگ برای جایگزینی فیلتر سیستم آب یونیزه شده
2006-01-10شماره ثبت:0543973دستگاه تمیز کردن تولید آب برای مصارف خانگی
2005-01-04شماره ثبت:0466229تولیدکننده یونیزه و روش تولید
2004-05-03شماره ثبت:0431475فیلتر تصفیه آب تصفیه آب یونیزه معدنی